Category: آب گرم

آب گرم

برای تهیه آبگرم از یک آبگرم کن خورشیدی با یک سیستم تکمیلی مانند شعله بیوگاز استفاده خواهیم کرد.

طرح کلی تولید آب گرم در همرسی

 

از این آب گرم در سینک دستشویی و ظرف شویی و همینطور سیستم گرمایشی خانه (گرمایش از کف / رادیاتورها) استفاده خواهد شد.
در آینده هم تلاش خواهیم کرد تا از گرمای ذخیره شده خورشید در تانک آب گرم برای تولید برق استفاده کنیم (سیستم Solar CHP).
تولید و استفاده از یک Solar CHP پروژه ما برای سال ۱۳۹۳ خواهد بود (یک نمونه تجاری این سیستم را اینجا ببینید).